DMSBZT Maribor

Per aspera ad astra

E-pošta natisni PDF
Nekoč …

Začetki delovanja mariborskega društva segajo v leto 1947, vendar takrat še ni bilo registrirano. Medicinskih sester je bilo v Mariboru takrat po vojni malo, toda bile so polne idealizma in požrtvovalnosti. Medicinske sestre so delale v glavnem izven bolnišničnih ustanov (Mestni fizikat, Dispanzer za otroke, Šolska poliklinika, Dečji dom, Otroške jasli, Zavod za socialno zavarovanje). Po znanih podatkih jih je bilo manj kot 30. Za takratni čas je pomembno dejstvo, da se je ustanovila Srednja šola za medicinske sestre, saj je bila potreba po šolanju medicinskih sester zelo velika. Leta 1948 so iz bolnišnic morale oditi redovnice, ki so do takrat negovale paciente. Že tako maloštevilne medicinske sestre so morale zapolniti nastalo vrzel. Zaradi velikih potreb po medicinskih sestrah je bilo šolanje kadra prva leta skrajšano. Strokovno izpopolnjevanje in organizirano delo medicinskih sester sta imela takrat izreden pomen.
V prvem desetletju po vojni se je število medicinskih sester v Mariboru povečalo na 116 in bile so organizirane v podružnico Društva medicinskih sester Maribor. Dejavnost društva je obsegala strokovno izpopolnjevanje v obliki seminarjev, družbenopolitičnih predavanj, zdravstvenih delovnih akcij na terenu in udejstvovanja posameznih članic v različnih družbenih organizacijah.
Značilnost tega obdobja je bila, da so se na svojih sestankih odbora medicinske sestre poleg strokovnih, obravnavale tudi vse aktualne politične probleme. Vključevale so se v vse družbenopolitične organizacije.
Zaradi težkih in neurejenih povojnih razmer, slabe in pomanjkljive zdravstvene prosvetljenosti prebivalstva so z organizacijo zdravstvenih predavanj in tečajev medicinske sestre dosegale zadovoljive uspehe. Z njihovo pomočjo so se zatrle marsikatere bolezni in izboljšale so se higienske razmere prebivalstva. S tečaji so bile tudi pobudnice in organizatorice laične nege pacientov s tuberkulozo in so reševale njihove socialne probleme, prav tako pa so sodelovale pri organiziranju rejniške službe. Društvo medicinskih sester je tudi sodelovalo pri strokovnem izpopolnjevanju nižjega in pomožnega zdravstvenega osebja.
V teh in kasnejših letih se je zdravstvena služba naglo razvijala in se organizacijsko prilagajala nastalim potrebam. V letu 1957, ko je bil ustanovljen Zdravstveni dom Maribor (kasneje: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor), ki je združil večino izvenbolnišničnih ustanov, je društvo začutilo potrebo po sodelovanju in urejanju sestrske službe kakor tudi potrebo po opredeljevanju delokroga medicinske sestre nasploh.
V drugem desetletju delovanja društva zasledimo spremembe v organizaciji društva. V društvu sta delovali dve sekciji - bolnišnična in izven bolnišnična ter dva aktiva - v Slovenj Gradcu in na Ptuju. Po ustanovitvi Zveze društev medicinskih sester Slovenije se je leta 1970 mariborska podružnica registrirala v Društvo medicinskih sester Maribor, oba aktiva pa sta se osamosvojila.
V arhivu Društva medicinskih sester Maribor je iz prvih desetletij žal ohranjenega le malo gradiva. Zato pa je bogatejša dokumentacija v 70. in nadaljnjih letih. Marsikaj priča o tem, da se je morala patronažna služba zelo boriti za svoje priznanje. Še kako je bilo potrebno dokazovati, da ima medicinska sestra samostojno področje dela, na katerem je nihče ne more nadomestiti. Danes je to razumljivo, konec 60.let pa so se kresala mnenja za in proti. Iz poročil društva je razvidno kako in kje vse so članice sodelovale pri urejanju navedene problematike.
Ustanovni občni zbor Društva medicinskih sester Maribor je bil 18. aprila 1970 v Dobrni, republiški sekretariat za notranje zadeve v Ljubljani pa je 1. oktobra 1970 poslal odločbo, da se v register društev, ki ga vodi pri Republiškem sekretariatu za notranje zadeve SR Slovenije v Ljubljani, pod zaporedno številko 295 vpiše Društvo medicinskih sester Maribor s sedežem v Mariboru in z območjem delovanja v občinah Maribor, Lenart in Slovenska Bistrica.

Iz ustnih izročil in arhiva je razvidno, da so društvu predsedovale naslednje predsednice:
1956
Marta VIVOD
1975
Sonja KOBILICA
1958 - 1961
Marija KAMBIČ
1962
Marija GERŠAK
1963 - 1966
Majda ŠLAJMER - JAPELJ
1967 - 1968
Helena POLOVIČ
1969 - 1970
Adrijana ELVIČ
1971 - 1974
Lucija TAKAVC
1975 - 1979
Marija ZUPANČIČ
1979 - 1982
Martina FORJAN
1983 - 1987
Elizabeta MLINARIČ
1987 - 1993
mag. Bojana FILEJ
1993 - 2006
mag. Milica LAHE


Usmerjeno izobraževanje je razgibalo kritičnost in vzpodbudilo pričakovanja. Prineslo je naziv zdravstveni tehnik, o katerem so potekale velike polemike. Večina jih je bila mnenja, da medicinska sestra ne more biti tehnik. Cilji reforme izobraževanja so gotovo obljubljali pozitivne premike. Toda prevelika zahteva po enotnosti vseh programov je omogočila učinke. Društvo medicinskih sester Maribor in Kolaborativni center Svetovne zdravstvene organizacije za primarno zdravstveno nego sta organizirala junija 1986 okroglo mizo o prenovi usmerjenega izobraževanja. Odlično sta povedala, da se ne da v istem časovnem obdobju usposobiti ljudi za delo v zdravstveni negi, za nadaljevanje šolanja na področju zdravstvene nege, za nadaljevanje študija na medicini ter drugih višjih in visokih šolah. Iz zapisnikov in poročil je mogoče razbrati, da je Društvo medicinskih sester Maribor aktivno spremljalo vsa dogajanja v zvezi z možnostjo pričetka študija na visoki stopnji. Člani so utemeljevali, da mora zdravstvena nega, kot sestavni del zdravstvenega varstva, imeti tako kot druge stroke možnost svojega razvoja. S fakultetnim programom bo medicinskih sestram omogočeno pridobivanje znanja za reševanje najzahtevnejših strokovnih vprašanj s področja zdravstvene nege in omogočen razvoj stroke na podlagi raziskovalnega in razvojnega dela. V programu svojega dela je društvo vključilo številna predavanja, seminarje, klinične večere, srečanja in vsako priložnost izkoristilo za to, da svojim članom posreduje najnovejša dognanja na področju zdravstvene nege, medicine in na številnih drugih področjih.
Društvo medicinskih sester Maribor je cenilo in še vedno visoko ceni zvestobo in predanost poklicnemu delu, saj meni, da je pomoč človeka najvišja etična zahteva in vrednota.
Veliko je priznanj in odlikovanj, ki so jih članice društva prejele v preteklih letih. Veliko je med našimi člani kolegic, ki so svoje delo in njegove vrednote ponesle v svet, da so se tudi drugi morali učiti od nas. Ponosni smo na njih.
Po spremembi družbenopolitičnega in zakonodajnega sistema ter po spremembah na področju zdravstvenega varstva, je mariborsko društvo podprlo idejo o ustanovitvi Zbornice zdravstvene nege Slovenije ter se aktivno vključilo v aktivnosti za njeno ustanovitev. V letu 1993 smo dosegli, da smo tudi v Mariboru dobili Višjo zdravstveno šolo, saj je bilo prav društvo tisto, ki se je vseskozi soočalo z velikimi kadrovskimi problemi, ki so jih imele zdravstvene institucije pri organiziranju službe zdravstvene nege. Višja zdravstvena šola Maribor se je leta 1995 preoblikovala v Visoko zdravstveno šolo Univerze v Mariboru.
Vseh aktivnosti skozi luč zgodovine ni mogoče zapisati, ugotavljamo le, da je bilo storjenega veliko. Vsaka članica in član je prispeval in prispeva svoj delež, nekaj pa je tudi takih, ki so s svojim delom v Društvu pustili tudi del sebe.

Danes in v prihodnosti …

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor je danes prostovoljno, samostojno, nepridobitno, stanovsko, nestrankarsko združenje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov [1], ki delujejo na področju upravnih enot Maribora, Ruš, Slovenske Bistrice in Lenarta. Trenutno je v društvo včlanjenih preko 1800 izvajalcev zdravstvene in babiške nege.

Za uresničevanje skupnih interesov, se Društvo preko pogodbe o povezovanju povezuje v Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezo društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Medicinskim sestram, babicam in zdravstvenim tehnikom mariborskega društva je »skrb« za paciente osnovno vodilo. Skrb preprosto pomeni delati dobro, ne le za človeka, temveč za širše okolje. S svojim delom medicinske sestre, babice in zdravstveni tehniki posegamo v najintimnejšo človekovo področje, tako telesno, kot duhovno ali celo socialno.

V Društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor samozavestno vstopamo v prihodnost. Želimo razvijati raziskovalno delo v stroki, doseči samostojnost in odgovornost za zdravstveno in babiško nego, ter vstopiti v partnerski odnos s sodelavci drugih strok. Trudimo se, da bi kmalu uresničili dolgoletno vizijo in v Mariboru dobili Fakulteto za zdravstvene vede, ki bo suvereno in kakovostno izvajala dodiplomske in podiplomske študijske programe.

Vedno znova iščemo izzive, kako bi pritegnili v svojo sredino medicinske sestre, babice in zdravstvene tehnike, ker se zavedamo, da bomo le s skupnimi močmi in znanjem dosegli zastavljene cilje in pripomogli k razvoju sodobne zdravstvene in babiške nege.

Izkušenj, znanja in pozitivne energije, ter želje po razvoju zdravstvene in babiške nege je v Društvu veliko. Ob združitvi vsega navedenega smo na dobri poti k uresničitvi zastavljenih ciljev. Veselimo se novih izzivov in  sprememb, ki so stalnica sodobnega življenja. Zavedamo se, da vstopamo v družbo znanja, torej v družbo, kjer bo osnovni vir znanje in kjer bodo nosilci znanja odigrali ključno vlogo, zato vzpodbujamo strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje sleherne medicinske sestre, babice in zdravstvenega tehnika. 

Ponosno vstopamo v Evropo znanja in razvoja.

mag. Milica Lahe


[1] navedeni izrazi za člane, zapisani v moški ali ženski slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

KODEKS  ETIKE v zdravstveni negi in oskrbi

KODEKS  ETIKE za babice

Informacijska zloženka društva

Pristopna izjava za članstvo v društvu

Obrazec za spremembo osebnih podatkov

Vloga za dodelitev sredstev za strokovna izpopolnjevanja

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Obrazec za pridobitev osebnih podatkov za namen vodenja evidence članstva

Zbornica - Zveza je pričela s prenovo in nadgradnjo e - aplikacije 'Portal članov'. Obenem želimo posodobiti osebne podatke, ki jih vodimo. Vljudno vas prosimo za sodelovanje in se vam za izpolnjen obrazec že vnaprej lepo zahvaljujemo.

Naše dejavnosti

Aerobika

AEROBIKA

Naredimo nekaj za boljše počutje in trdnejše zdravje. V društvu lahko...
Nemščina

NEMŠČINA

Nemščina za zaposlene v zdravstveni negi - strokovni jezik.
Likovna dejavnost

LIKOVNA DEJAVNOST

S pomočjo likovnega mentorja bomo pridobivali dodatna likovna znanja,...

Galerija slik

ICN - International Council of Nurses
Tukaj ste: Domov O društvu Zgodovina

Kontaktirajte nas

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor

  • Naslov: Ulica heroja Jevtiča 5, SI-2000 Maribor
  • Telefon: +386 (0)41 850 270
  • Email: info@dmsbzt-mb.si
  • Stran: www.dmsbzt-mb.si
  • Uradne ure: Vsak torek med 16.00 in 18.00 uro