DMSBZT Maribor

Vizija razvoja društva

E-pošta natisni PDF

Vsakdo, ki si želi postati voditelj zase in za svoje podjetje, mora izraziti pripravljenost, da se bo lotil projekta osebne rasti.

(G. Ralph, J. Cordiner)

 

Naj vam, spoštovani, spregovorim o zaupanju.
Zaupanje je namenjena in neizmerna odgovornost, veličastna naloga. Sporočam vam o svojem prepričanju, ki je, tako kaže, prepričanje mnogih, ki verjamemo v skupnost in tim.
Iskrena hvala vsem, ki v sebi nosite željo po bližini in dobrem medsebojnem sodelovanju. Željo po preudarnem, strokovnem klesanju različnih mnenj, ki omogočajo odsev različnih si idej, prepričanj in razmišljanj, bogatijo in so energija, ki premika.

Pogum prepričanja mnogih ne more obstati, zato se »Naša zgodba« nadaljuje.
Ob naših prizadevanjih, po najboljših močeh in ob zaupanju, je moč narediti več kot upamo in če bomo izrabili le drobec naše skupne energije, bomo osupli.

Vodenje je le vplivanje, spodbujanje in usmerjanje ljudi k želenim ciljem, zato si bomo prizadevali za Društvo, ki bo odsevalo organizacijo z odličnimi značilnostmi. Omogočala bo doseganje strokovnih ciljev njenih posameznikov, članov. Razvijala bo možnosti za sleherni strokovni razvoj ter usmerjala vplive znanja posameznikov k lastnemu cilju - k skrbi za razvoj strokovnega področja zdravstvene in babiške nege v vseh ravneh svojega delovanja.

Vaše zaupanje je zame poslanstvo, ki mu namenjam svoje osebno in poklicno prizadevanje.
Načela odličnosti so usmerjena v izide, ki so v zadovoljstvo vseh udeležencev. Pomenijo osredotočenost na bolnike in njihove svojce, na člane, izvajalce zdravstvene in babiške nege, ustvarjanje trajne vrednosti, jasnovidno, navdihnjeno voditeljstvo, združeno s stanovitnostjo namena. So upravljanje na podlagi projektnega, timskega pristopa. Naša načela omogočajo razvoj, stalno učenje, inoviranje in izboljševanje, vključevanje vseh članov ter razvijanje vrednosti storitev Društva na področju strokovnih izpopolnjevanj in raziskovanja v zdravstveni in babiški negi ter na področju interesnih dejavnosti. Odločili smo se za razvijanje strokovne odgovornosti in prizadevanj, razumeti in odzivati se na svoja pričakovanja ter na pričakovanja širše družbe.
Kot voditelj in človek si učinkovitejši, če verjameš v to, kar trdiš in delaš.

Kakorkoli že uporabljamo načela sodobnih pristopov vodenja in upravljanja, ni preprostih rešitev, ki prezrejo. Ni jih moč uporabljati tako, kot bi nosili obleko nekoga drugega. Potrebno jih je prilagajati, popravljati in soustvarjati z ljudmi, s katerimi sodelujemo. In potrebno se je učiti. Toda če verjamemo v to, kar trdimo in trdimo to, v kar verjamemo, povečujemo svojo strokovno in človeško, osebnostno moč.

Bistveno se je odločati, kako izrabiti kar največ svojih poklicnih in osebnostnih potencialov. In to bomo počeli skupaj tudi v prihodnje.
V veselje mi je sodelovati in učiti se z vami in vabim vas, da stopate med preteklostjo in prihodnostjo.

 
Deming je govoril: Tu smo zato, da se učimo, zabavamo (česar ni brez potrpljenja) in da naredimo razliko (česar ni brez inovativnosti).

Učimo se s pomočjo zavedanja, da tistega ne znamo, česar ni brez skromnosti, zabavamo se ob spoznavanju stvarnosti, česar ni brez potrpljenja, in sposobnost, da razlikujemo med obojim, je inovativnost.

Zato je vizija razvoja delovanja Društva grajena iz »mehkih človeških elementov, ki razlikujejo dobre organizacije od odličnih.

Dovolite mi, da predstavim temelje odlične organizacije, ki si jih zaposleni v zdravstveni in babiški negi zaslužijo:

- spoštujmo različnost,

- gradimo na uspehu,

- zmagujmo skupaj.

Vizija razvoja delovanja Društva je odprta, naravnana na iskanje in razumevanje drugačnih stališč, usmerjena je na presojanje s stališča drugih, na aktivno poslušanje v odnosih, v pridobivanje strokovnih informacij, usmerjena v izobraževanje, negovanje odnosov z ustvarjalnimi, odgovornimi ljudmi, ki jih spodbuja. Zato vključuje prizadevanja za nenehno učenje in izboljševanje in posreduje podobo, ki bo tudi v prihodnje pritegnila pripravljene, sposobne ljudi.

 Smotrno je integrirana v poslanstvo Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zbornice - Zveze.

 Društvo si bo prizadevalo za povezovanje, usklajevanje in spodbujanje ustvarjalnosti ter za energijo vseh sodelujočih.

Naša vizija je jasna. Želimo si partnerstvo z notranjimi in zunanjimi udeleženci ter razvijati trdno, a prožno strokovno organizacijo, ki bo nudila visoko strokovne in kakovostne storitve na opredeljenih področjih aktivnosti, v sodelovanju z drugimi regijskimi društvi ter s strokovnimi sekcijami, z Zbornico Zvezo (v sladu z ZDru - UL RS, ŠT. 61-2567/2006, pogodbo o povezovanju v Zbornico Zvezo) pri doseganju skupnih interesov, v skladu s svojimi nameni, opredeljenimi v statutu društva.

V svojem javnem delovanju, v odnosih z zunanjim okoljem si bomo prizadevali za uglednost, utemeljeno s strokovnostjo in kakovostjo dela vseh svojih udeležencev in tako prispevali k povečevanju družbeno pomembne moči.

Če ne vemo, kam gremo, je vsaka pot prava, zato nam filozofija, ki so jo izbrali cenjeni strokovnjaki, kolegi pred nami, ni tuja. Temelji na osrednjih subjektih - bolnik, zaposleni v zdravstveni in babiški negi ter stroka zdravstvene in babiške nege.

Najpomembnejše in trajne so naše vrednote, kot so skromnost, potrpežljivost, inovativnost, spoštovanje, odgovornost, učenje.

»Spoštovanje različnosti« (glavna lastnost demokracije) spodbuja različne ideje in ne le isto idejo vseh, kar pomeni enoumje ter predstavlja bogat vir inovativnosti in ustvarjalnosti. Primerjanje med idejami in njihovo tekmovanje prinaša inovativnost. Sposobnost izbora ideje in sodelovanje pri njenem uresničevanju pa pomeni ustvarjalnost. Slednje je odraz sposobnosti strokovnjaka, ki sodeluje tudi, kadar je nosilec druge ideje.

Razvijati okolje, ki ustvarja tovrstno vzdušje, pomeni preprečevati odštevanje potencialov in razvijanje medsebojne soodvisnosti.

Saj vendar govorimo o timskem pristopu in projektnem duhu?!

Koristna uporaba različnosti je možna le med ljudmi, ki so sposobni razvijati partnerstvo. Partnerstvo med konkurenti torej pomeni izbirati med biti ali imeti.

»Gradimo na uspehu« je vabilo k "razširjanju dobrih praks" in pomeni učiti se od najboljših. Upošteva nov pogled na kakovost, ideja je usmerjena k opuščanju ideje "gradimo na odpravljanju napak". V okolju sodobne družbe le-ta ne zadostuje več in predstavlja vedno manjše zagotovilo za uspeh.

 Zdi se, da obvezna kakovost, ki je higienik (če je izpolnjena, odjemalec ni nezadovoljen) ter konkurenčna kakovost, ki je motivator (izpolnjena pričakovanja odjemalcev povzročajo zadovoljstvo), zaostajata za zahtevami, s katerimi se soočamo pri svojem delu.

Pojavlja se ideja atraktivne kakovosti, ki je inovator in izpolnjuje do sedaj še neizpolnjene potrebe. Zato je ideja osrednji steber uspeha, ki ga Društvo želi graditi s svojimi pripadniki. Sinonim takšnih storitev ni le varnost, temveč vrednost. Zato je vodenje organizacije, ki jo predstavlja Društvo, sistem, ki povečuje vrednost vseh dejavnosti.

»Zmagujmo skupaj« (poziv k najširšemu sodelovanju, med posameznimi dejavnostmi in organi v društvu ter z vsemi naštetimi institucijami in zunanjim okoljem) prinaša poudarek na "skupaj" ter spodbuja zaupanje in povezovanje.

V praksi to pomeni uveljavitev delovanja društva kot učinkovitega in uspešnega vlagatelja v ljudi, svoje člane, odjemalce, da dosegajo svoje razvojne cilje.

 Če torej govorimo o razvoju, si prizadevamo za nekaj in hočemo več. To pomeni več sodelovanja, spoštovanja in odgovornosti.

Neizkoriščeni potenciali?

Pomeni sprejemati različnost in povečevati sinergijo med različnimi, povečanje kompleksnosti in potreb po strpnosti.

In ne nazadnje, partnerstvo med konkurenti pomeni preseganje doseženega in »znati biti skupaj.«

Govorimo o odgovornosti?

Potem govorimo o zmožnostih, o sposobnosti in pripravljenosti odgovarjati na vprašanja. Odgovarjati preprosto za tisto, kar smo, kajti tisto, kar presega naše moči in zmožnosti, ne more biti naša odgovornost. Zatorej naj nas opogumi prav slednje. Z vprašanji, natančneje, z iskanjem odgovorov, rušimo osebne omejitve ali tiste, ki so z našim privoljenjem nastajale bodisi z vidikov strahu ali iz kakšnih drugih vzrokov. Kmalu takšno prizadevanje postane naše dejavno življenje in takšni osebni preizkusi v najrazličnejših okoliščinah vnesejo veliko mero kritičnosti, jasnosti in volje ter človeka soočijo z novimi spoznanji in znanji.

Odgovornost ima torej izhodišče na individualnem nivoju. Je osebna in tudi v Društvu predstavlja posebno skrb.

V Društvu je vezana na razmerja, opredeljena v statutu, ter na izide, ki se izražajo v koristnosti (preverjanje kakovosti naših storitev z ugotavljanjem zadovoljstva naših uporabnikov, članov društva in ostalih).

Kakšni so naši cilji?

Dosežki društva v prihodnje bodo merljivi, dosegljivi, spodbudni in skladni s skupno vizijo.

Ne gre za opredeljene vrednosti, temveč za ciljna kratkoročna in dolgoročna področja: 

 • - razvoj aktivnosti na področju pridobivanja članov,
 • - razvoj aktivnosti na področju povezanosti, pripadnosti članov društvu (projekt "DMSBZT MB SE PREDSTAVLJA", vključeni vsi zavodi in ustanove v regiji),
 • - razvoj dejavnosti na področju strokovnih izpopolnjevanj in založništva v zdravstveni in babiški negi,
 • - ugotavljanje potreb po strokovnih izpopolnjevanjih naših članov, interesna področja (program dela na področju strokovnih izpopolnjevanj, sestavljen iz predlogov delovnih sredin, posredovan po članih izvršnega odbora ter s pomočjo rezultatov raziskovalnega dela - raziskovalni projekt), priprava in izdaja strokovnih publikacij, sodelovanje s strokovnjaki zdravstvene in babiške nege ter z drugimi strokovnjaki in izobraževalnimi organizacijami, v prizadevanjih omogočiti dostopnost do znanja vseh članov v regiji, sodelovanje s strokovnimi sekcijami za potrebe znanj ožjih strokovnih področij,
 • - ugotavljanje uspešnosti in učinkovitosti strokovnih izpopolnjevanj (anketni vprašalniki ob koncu posameznega projekta),
 • - razvoj dejavnosti na področju strokovnih izpopolnjevanj in založništva v zdravstveni in babiški negi, priprava in izdaja strokovnih publikacij, sodelovanje s strokovnjaki zdravstvene in babiške nege ter z drugimi strokovnjaki in izobraževalnimi organizacijami, v prizadevanjih, omogočiti dostopnost do znanja vseh članov v regiji, sodelovanje s strokovnimi sekcijami za potrebe znanj ožjih strokovnih področij,
 • - razvoj dejavnosti na področju raziskovalnega dela, ustanovitev skupine za raziskovanje v zdravstveni in babiški negi, razširiti mrežo zunanjih sodelavcev za potrebe dejavnosti, določiti področja raziskovanja,
 • - razvoj dejavnosti na področju interesnih dejavnosti (osebnostne, krepitev notranjih virov moči, kulturne, družabne):
 • aktiv upokojenih medicinskih sester in babic,
 • zdravo življenje,
 • pohodništvo in nordijska hoja,
 • joga (in drugi alternativni pristopi za večanje notranje, osebnostne moči posameznika),
 • likovna dejavnost (strokovno vodena dejavnost za pridobivanje znanj in likovnih veščin, delovanje za potrebe članov in društva),
 • literarna dejavnost (literarni večeri, čajanke, obeležja),
 • upoštevane bodo pobude in predlogi ter izkušnje sodelujočih,
 • aktivnosti za pridobitev trajnih prostorskih možnosti (razvoj dejavnosti,
 • - povečan obseg dela, prostorske potrebe), LASTNI POSLOVNI PROSTORI, sedež društva, možnost uradnih ur in odprtost za člane društva ter sodelavce.

 

Naša ključna zmožnost je »razvijati se kot učeča organizacija, vrhunski tim kompetentnih strokovnjakov zdravstvene in babiške nege« na regionalnem nivoju.

Drage sodelavke in sodelavci kolegice in kolegi,

Hitimo naprej.

... nič na svetu ne more nadomestiti vztrajnosti.

Nadarjenost ne: nič ni bolj navadnega kot neuspešen nadarjen človek.

Genialnost ne: nenagrajen genij je skoraj pravilo.

Izobrazba ne: svet je poln izobraženih brezdomcev.

Vztrajnost in odločnost sta vsemogočni.

(C. Coolidge)

 

KODEKS ETIKE v zdravstveni negi in oskrbi

KODEKS ETIKE za babice

Informacijska zloženka društva

Pristopna izjava za članstvo v društvu

Obrazec za spremembo osebnih podatkov

Vloga za dodelitev sredstev za strokovna izpopolnjevanja

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Obrazec za pridobitev osebnih podatkov za namen vodenja evidence članstva

Zbornica - Zveza je pričela s prenovo in nadgradnjo e - aplikacije 'Portal članov'. Obenem želimo posodobiti osebne podatke, ki jih vodimo. Vljudno vas prosimo za sodelovanje in se vam za izpolnjen obrazec že vnaprej lepo zahvaljujemo.

Naše dejavnosti

Aerobika

AEROBIKA

Naredimo nekaj za boljše počutje in trdnejše zdravje. V društvu lahko...
Nemščina

NEMŠČINA

Nemščina za zaposlene v zdravstveni negi - strokovni jezik.
Likovna dejavnost

LIKOVNA DEJAVNOST

S pomočjo likovnega mentorja bomo pridobivali dodatna likovna znanja,...

Galerija slik

ICN - International Council of Nurses
Tukaj ste: Domov O društvu Vizija

Kontaktirajte nas

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor

 • Naslov: Ulica heroja Jevtiča 5, SI-2000 Maribor
 • Telefon: +386 (0)41 850 270
 • Email: info@dmsbzt-mb.si
 • Stran: www.dmsbzt-mb.si
 • Uradne ure: Vsak torek med 16.00 in 18.00 uro