DMSBZT Maribor

Članstvo

E-pošta natisni PDF
Članstvo v Društvu je čast in stanovska obveza za vse medicinske sestre, babice in zdravstvene tehnike.
Članstvo je prostovoljno. Člani so redni, pridruženi in častni.

Redni člani Društva so aktivne in upokojene medicinske sestre, babice, zdravstveni tehniki, pripravniki, študentje in dijaki zdravstvene ali babiške nege, ki podpišejo pristopno izjavo in plačajo članarino.

Pridruženi člani so bolničarji-negovalci, ki podpišejo pristopno izjavo in plačajo članarino.

Častni člani so osebe, ki so s svojim delom pomembno prispevali k uspešnem delu Društva. Naziv častnega člana podeljuje izvršni odbor Društva.

Pravice in dolžnosti častnih članov so enake rednim in pridruženim članom, le, da častni člani ne plačujejo članarine.

Državljani držav Evropske unije lahko postanejo člani Društva, če ravnajo v skladu s statutom Društva in zaprosijo za sprejem v Društvo. Pravice in dolžnosti državljanov Evropske unije so enake rednim članom Društva.

Ob vstopu v Društvo kandidat izpolni pristopno izjavo in plača članarino ter prejme člansko izkaznico. Pristopna izjava vključuje tudi izjavo, da je kandidat seznanjen s statutom Društva in da se bo po njem ravnal.

Pravice in dolžnosti člana
Pravice člana so da:
• sodeluje v organih Društva in Zbornice – Zveze neposredno ali preko svojih predstavnikov;
• predlaga in sprejema program dela Društva;
• voli, imenuje in je voljen in imenovan v organe Društva in Zbornice – Zveze;
• spremlja delo organov Društva in predlaga dopolnitve;
• se vključuje in sodeluje pri delu strokovnih sekcij;
• sodeluje pri vseh oblikah aktivnosti, ki jih organizira Društvo.

Dolžnosti člana so:
• spoštuje statut in druge akte in sklepe organov Društva in Zbornice – Zveze;
• s svojim delom prispeva k uresničevanju ciljev in namenov Društva in Zbornice – Zveze;
• si prizadeva za dobre medsebojne odnose, spoštovanje, solidarnost in vzajemnost med člani Društva;
• da aktivno sodeluje pri uresničevanju delovnega programa Društva;
• da redno obvešča o aktivnostih in opozarja na probleme v zdravstveni in babiški negi;
• da obvešča Društvo o svojih aktivnostih v strokovnih sekcijah Zbornice – Zveze;
• plačuje članarino.

Članstvo preneha s črtanjem iz članstva zaradi:
• pisne izjave člana, da izstopa;
• če član eno leto ne plača članarine in je ne plača tudi po opominu;
• z izključitvijo člana, če ne deluje v skladu s statutom Društva in Zbornice - Zveze, če krši Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije ali Mednarodni kodeks babic, če s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu Društva in Zbornice – Zveze;
• smrti člana.
O izključitvi odloča izvršni odbor Društva na predlog razsodišča. Zoper odločitev se član lahko pritoži občnemu zboru Društva.


PRILOGA
-pristopna izjava za včlanitev (PDF)
 

KODEKS  ETIKE v zdravstveni negi in oskrbi

KODEKS  ETIKE za babice

Informacijska zloženka društva

Pristopna izjava za članstvo v društvu

Obrazec za spremembo osebnih podatkov

Vloga za dodelitev sredstev za strokovna izpopolnjevanja

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Obrazec za pridobitev osebnih podatkov za namen vodenja evidence članstva

Zbornica - Zveza je pričela s prenovo in nadgradnjo e - aplikacije 'Portal članov'. Obenem želimo posodobiti osebne podatke, ki jih vodimo. Vljudno vas prosimo za sodelovanje in se vam za izpolnjen obrazec že vnaprej lepo zahvaljujemo.

Naše dejavnosti

Aerobika

AEROBIKA

Naredimo nekaj za boljše počutje in trdnejše zdravje. V društvu lahko...
Nemščina

NEMŠČINA

Nemščina za zaposlene v zdravstveni negi - strokovni jezik.
Likovna dejavnost

LIKOVNA DEJAVNOST

S pomočjo likovnega mentorja bomo pridobivali dodatna likovna znanja,...

Galerija slik

ICN - International Council of Nurses
Tukaj ste: Domov O društvu Organi društva Članstvo

Kontaktirajte nas

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor

  • Naslov: Ulica heroja Jevtiča 5, SI-2000 Maribor
  • Telefon: +386 (0)41 850 270
  • Email: info@dmsbzt-mb.si
  • Stran: www.dmsbzt-mb.si
  • Uradne ure: Vsak torek med 16.00 in 18.00 uro